Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu paintpeople.sk

Prevádzkovateľmi internetového obchodu umiestneného pod doménou www.paintpeople.sk obchodné spoločnosti:

PaintPeople s.r.o.

so sídlom Čordákova 1224/37, 040 23 Košice – m. č. Sídlisko KVP, Slovenská republika

zápis v OR MS KE, odd.: Sro, vl. č.: 49213/V

IČO: 53113071

DIČ: 2121274551

IČDPH: SK2121597247 podľa §7a 

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

IBAN: SK0775000000004029704579

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

a/alebo

PPL Events s.r.o.

so sídlom Čordákova 1224/37, 040 23 Košice – m. č. Sídlisko KVP, Slovenská republika

zápis v OR MS KE, odd.: Sro, vl. č.: 52834/V

IČO: 54215447

DIČ: 2121597247

IČDPH: SK2121597247 podľa §7a 

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

IBAN: SK0775000000004029704579

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

a/alebo

JV Events s. r. o.

so sídlom Bauerova 1205/7, 040 23 Košice – m. č. Sídlisko KVP, Slovenská republika

zápis v OR MS KE, odd.: Sro, vl. č.: 55632/V

IČO: 55 074 588

DIČ: 2121868177

IČDPH: SK2121868177

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

IBAN: SK6175000000004031362598

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Web: www.paintpeople.sk

E-mail: info@paintpeople.sk

Tel. číslo: +421 948 998 466

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Článok I 

Pojmy

PredávajúciObchodné spoločnosti PaintPeople s.r.o. a/alebo PPL Events s.r.o. a/alebo JV Events s.r.o., ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktoré prostredníctvom E-shopu predávajú Tovar a/alebo Služby
UsporiadateľObchodné spoločnosti PaintPeople s.r.o. a/alebo PPL Events s.r.o. a/alebo JV Events s.r.o., ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktoré prostredníctvom E-shopu predávajú Vstupenky na usporadúvané Podujatia, Online podujatia a Kurzy
KupujúcíSpotrebiteľ alebo Nepostrebiteľ
Spotrebiteľfyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar a/alebo Služby prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.paintpeople.sk a ktorej tento Tovar a/alebo Služba neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
Nespotrebiteľpodnikateľ, ktorý nakupuje Tovar a/alebo Služby za účelom svôjho podnikania s týmto Tovarom a/alebo Službami. Tento kupujúcí sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú.
E-shopinternetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.paintpeople.sk
TovarVýrobok predávaný Predávajúcim prostredníctvom e-shopu.
SlužbyKurzy poskytované a usporadúvané Usporiadateľom
Podujatieverejné a/alebo súkromné podujatie a/alebo online podujatie, a/alebo spoločenská akcia najmä kultúrneho charakteru (napr. Art Party, Teambuilding, Zážitkové maľovanie, Oslava, Rozlúčka so slobodou), na ktoré sa prostredníctvom E-shopu predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ.
Online podujatiePodujatie organizované alebo usporadúvané Usporiadateľom, ktoré je natáčané audiovizuálnymi prostriedkami a prenášané online prostredníctvom internetu.
Videozáznam Online podujatiaAudiovizuálny záznam podujatia a/alebo online podujatia organizovaného alebo usporadúvaného Usporiadateľom. Audiovizuálny záznam je chránený autorskými právami zhotoviteľa, t.j Usporiadateľa, zakazuje sa jeho akékoľvek šírenie, zaznamenávanie a kopírovanie bez výslovného súhlasu súhlasu Usporiadateľa.
KurzSéria odborných školení (npr. kurz malovania, kurz kresby)
VstupenkaCenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.paintpeople.sk. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení.
Zákazková výroba obrazovVýroba osobitne dohodnutá na zhotovenie tovaru (obrazu), kde objednávateľ určuje, rozmer a motív a preto sa nejedná o štandardizovanú výrobu.
ObjednávkaÚkon Spotrebiteľa a Nespotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa a Nespotrebiteľa nakúpiť Tovar a/alebo Službu v E-shope
Cenacelková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar a/alebo Službu, ktorú si Spotrebiteľ a Nespotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj iné dane a poplatky, vrátane ceny Dopravného
Dopravnécena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a Nespotrebiteľovi a prípadnú manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška a pod.)
VOPtieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú:

a) proces nákupu Tovaru a Služieb Spotrebiteľom a Nespotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

b) podmienky predaja a nákupu Tovaru a Služieb prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

c) práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho / Uporiadateľa a Spotrebiteľa / Nespotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru a Služieb prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III

Informácie o tovare, vstupenkách, službách, podujatiach a cenách

1. Informácie o Tovaroch a/alebo Službách a/alebo Podujatiach, vrátane uvedenia ceny jednotlivého Tovaru a/alebo Služby a hlavných vlastností a obsahových zameraní Služieb a/alebo Podujatí sú uvedené u jednotlivého Tovaru a/alebo Služby a/alebo Podujatia v katalógu E-shopu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny Tovarov a/alebo Služieb a/alebo Podujatí zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v E-shope Predávajúceho. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia Tovarov a/alebo Služieb a/alebo Podujatí umiestnená v katalógu e-shopu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto Tovaru a/alebo Služby.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny Tovarov a/alebo Služieb a/alebo Podujatí nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Článok IV

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru a/alebo služieb týmito spôsobmi:

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar a/alebo službu, a/alebo vstupenku na podujatie/ online podujatie, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a podmienkami spracovávania osobných údajov.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho, uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovar a/alebo služby a/alebo vstupenky v E-shope, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar a/alebo služby a/alebo vstupenky za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Článok V

Objednávka prostredníctvom e-mailu

1. Teambuildingy, narodeniny, rozlúčky so slobodou si Kupujúci objednáva výhradne prostredníctvom e-mailu: info@paintpeople.sk.

2. Zákazkovú výrobu obrazov si Kupujúci objednáva výhradne prostredníctvom kontaktného formuláru v sekcií Obrazy na zakázku.

3. Bezodkladne po obdržaní dopytu zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní dopytu spolu s cenovou ponukou na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri dopyte zadal.. Kúpna zmluva je uzavretá až po obojstrannom odsúhlasení objednávky Predávajúcim a Kupujúcim.

Článok VI

Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v E-shope môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru a/alebo služby a/alebo vstupenky. Kupujúci môže objednávať tovar a/alebo služby a/alebo vstupenky tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovar a/alebo služby a/alebo vstupenky je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovar a/alebo služby a/alebo vstupenky sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Článok VII

Platobné podmienky a dodanie tovaru, vstupenky, služieb a podujatí

7.1. Tovar

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru, podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. Náklady spojené s dodaním tovaru sú uvedené na stránkach E-shopu Predávajúceho v sekcií Otázky -> Eshop.

4.. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná od 7 do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

6.. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

7. Tovar je kupujúcemu dodaný:

8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené aj n v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho a Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru a/alebo vstupenky zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a/alebo vstupenku, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru a/alebo vstupenky prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

7.2. Vstupenky, služby a podujatia

1.Cenu služieb a podujatí podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

2. Podrobné informácie k jednotlivým Podujatiam usporiadateľa sú uvedené na stránkach Eshopu v sekcií Otázky.

3. V prípade bezhotovostnej platby je cena služieb a podsplatná od 7 do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5. Vstupenka sa považuje za dodanú jej zaslaním na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

6. Služby sa považujú za dodané a podujatia za zrealizované najmä ich uskutočnením riadne a včas, t.j. Podujatie a/alebo Online podujatie a/alebo Kurz sa považujú za dodané ich realizáciou v dohodnutom termín, za dohodnutých podmienok.

7. Poskytovateľ a / alebo Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu Podujatia resp. na zmenu Podujatia na Online podujatie ak dôjde k zmene v prípadoch stojacich mimo dosahu a vplyvu usporiadateľa (epidémia, prírodná katastrofa, úradný zákaz a pod.),. a v prípadoch zásahu vyššej moci napr. živelnej pohromy, občianskych nepokojov, epidémie a pod.)

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Tovar

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu na kúpu tovaru mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

8.2. Vstupenky, služby a podujatia

1. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade nedodania služieb a nezrealizovania podujatí Usporiadateľom v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.

2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu nemožnosti realizácie podujatia z dôvodov stojacich mimo dosahu a vplyvu usporiadateľa (epidémia, prírodná katastrofa, úradný zákaz a pod.), nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na náhradu vynaložených nákladov vrátane už zaplatených úhrad.

4. Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle reklamačného poriadku.

Článok IX

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok X

Doručovanie

1. Predávajúci a Kupujúci si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

Článok XI

Reklamačný poriadok 

1. Pradávajúci a/alebo Poskytovateľ a/alebo Usporiadateľ prejavuje maximálne úsilie o spokojnosť svojich zákazníkov. Akékoľvek sťažnosti a reklamácie sa spravujú ustanoveniami reklamačného poriadku.

Článok XII

Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia záväznej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

2. Pre podrobnejšie informácie pozri sekciu ochrana osobných údajov.

Článok XIII

Obmedzenie zodpovednosti za vady a škody

1. Predávajúci prehlasuje, že:

2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného obmedzenia poskytovania služby v súlade s VOP.

Článok XIV

Alternatívne riešenie sporov

1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov , na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.

4. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

5. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je verejne prístupná na E-shope predávajúceho.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

8. Spotrebiteľ a Nespotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť účinnosť dňa 01.06.2023.